ความแตกต่างการกรองน้ำสำหรับการเกษตรกับการกรองน้ำทั่วไป

800 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความแตกต่างการกรองน้ำสำหรับการเกษตรกับการกรองน้ำทั่วไป

มารู้จักกับระบบการกรองน้ำเพื่อการเกษตร เป็นความเหมือนและความต่างกับระบบการกรองน้ำทั่วไป ที่เกษตรกรควรรู้

      สำหรับหลายคนที่สนใจการเพาะปลูกเพราะใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านสวน ทำไร่ ทำนา ปลูกต้นไม้ เพื่อใช้ชีวิตที่แสนสงบในบั้นปลายชีวิตนั้น อาจจะเคยได้ยินคำว่า ระบบน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำการเกษตรที่สำคัญ หลายคนอาจจะคิดว่าก็คงเหมือนที่เราใช้น้ำประปารดน้ำในแปลงผักที่เราปลูกที่บ้าน แต่จริงๆ แล้ว ระบบน้ำเพื่อการเกษตร จะต้องใช้กับสวนผัก ผลไม้ และพืชไร่ที่มีขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และระบบน้ำเพื่อการเกษตรยังช่วยเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีฝนตกน้อย และมีความแห้งแล้งจนอาจทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้เปลี่ยนให้สามารถเพาะปลูกและทำการเกษตรได้โดยใช้ระบบน้ำเพื่อการเกษตรมาช่วยแก้ไขปัญหาทำให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกได้ตลอดปี และระบบน้ำเพื่อการเกษตรยังช่วยลดภาระเรื่องแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเท่าที่พืชต้องการเพราะพืชแต่ละชนิดใช้ปริมาณน้ำในการเพาะปลูกแตกต่างกัน ส่วนการใช้น้ำประปาเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้รดน้ำที่แปลงผัก ผลไม้ ที่มีขนาดเล็ก ที่ใช้รับประทานในครัวเรือนทั่วไป

      สำหรับระบบน้ำเพื่อการเกษตรนั้นจะวางระบบรดน้ำแบบใช้หัวจ่ายน้ำ เช่น มินิสปริงเกอร์ หัวน้ำหยด หัวพ่นหมอก หรือหัวพ่นละอองน้ำ ซึ่งแตกต่างตามประเภทของพืชที่ใช้ปลูกเพราะพืชแต่ละชนิดต้องใช้ปริมาณน้ำในการเพาะปลูกแตกต่างกัน เช่น หัวจ่ายน้ำแบบมินิสปริงเกอร์ จะใช้กับพืชแบบแปลงหว่าน หรือต้นกล้าและผลไม้ที่มีระยะในการปลูกตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป หัวจ่ายน้ำเแบบน้ำหยด จะใช้กับพืชไร่ พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือผลไม้บางชนิด หัวจ่ายน้ำแบบหัวพ่นหมอกหรือหัวพ่นละอองน้ำ จะใช้ในการเลี้ยงกล้วยไม้ เพาะเห็ด ผักไฮโดรโปนิกส์ จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความชื้นให้กับพืช และสามารถรดน้ำและใส่ปุ๋ยได้พร้อมกัน แต่สิ่งสำคัญคือในระบบน้ำเพื่อการเกษตรคือ น้ำจะต้องสะอาดเพราะหากน้ำไม่สะอาดอาจมีผลทำให้หัวจ่ายน้ำอุดตันได้ ดังนั้นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้ำสะอาดคือเครื่องกรองน้ำแต่ในภาคการเกษตรจะเรียกว่าตัวกรองเกษตร ซึ่งในระบบน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเองก็มีเครื่องกรองน้ำเหมือนกัน แล้วกรองเกษตรและเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนมีความแตกต่างกันอย่างไร? และเกษตรกรควรเลือกซื้อแบบไหนถึงจะถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
 
ความสำคัญและความแตกต่างของ การกรองน้ำเพื่อการเกษตร และ การกรองน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน
      การกรองน้ำเพื่อการเกษตร เป็นการกรองน้ำที่เอาแค่ตะกอน ตะไคร้ สาหร่าย หรือสิ่งสกปรกที่ปะปนมาในน้ำให้ออกไป เพื่อช่วยให้น้ำไหลผ่านได้ดี และเพื่อลดการอุดตันของหัวจ่ายน้ำ เพราะน้ำที่ใช้สำหรับการเกษตรส่วนใหญ่มาจาก ห้วย หนอง คลอง บึง หรือน้ำบาดาล ซึ่งจะมีตะกอนและสิ่งสกปรกปะปนมาในน้ำด้วย

      การกรองน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน จะเป็นการกรองน้ำที่ละเอียดให้ความสำคัญในการกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย หินปูน สารเคมีต่างๆ และสิ่งปนเปื้อนในน้ำ รวมทั้งคำนึงถึงแร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ำด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ถูกส่งเข้ามาใช้ในบ้านมีความสะอาดกว่าน้ำที่มาจากท่อประปา ซึ่งเชื้อโรคและสารปนเปื้อนต่างๆ อาจจะปะปนมาในน้ำได้ ถึงแม้น้ำจะถูกส่งจากโรงกรองน้ำแต่กว่าจะมาถึงทอประปาของแต่ละบ้านอาจมีสิ่งปนเปื้อนในน้ำได้ เช่น การเกิดตะกอนสะสมในท่อน้ำประปา ท่อน้ำแตก หรือจากการซ่อมแซมท่อน้ำเป็นต้น ดังนั้นการติดตั้งเครื่องกรองน้ำจึงเหมือนเป็นด่านที่คอยป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้ามาในบ้านได้

      เห็นได้ชัดว่า การกรองน้ำเพื่อการเกษตร และการกรองน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือนมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือ เพื่อทำให้น้ำสะอาด แต่มีความแตกต่างกันคือ ระดับความสะอาดของน้ำที่ใช้ที่แตกต่างกัน ระบบการกรองเกษตร ต้องการความสะอาดของน้ำแค่เบื้องต้นเพื่อใช้ในการเพาะปลูก และลดการอุดตันของหัวจ่ายน้ำ แต่การกรองน้ำแบบใชัในครัวเรือนต้องการความสะอาดของน้ำแบบละเอียดเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ดังนั้นเครื่องกรองน้ำที่ใช้ก็ต้องแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เครื่องกรองเกษตรจะมีราคาที่ถูกว่า ระบบกรองน้ำง่ายกว่าไม่ซับซ้อน เมื่อเทียบกับเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีราคาที่สูงกว่า ระบบการกรองน้ำที่ซับซ้อนกว่า และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งเกิดจากวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องกรองน้ำที่ใช้แตกต่างกันแปรผันตามคุณภาพของน้ำที่ต้องการ ดังนั้นสำหรับเกษตรกรที่จะเลือกใช้เครื่องกรองเกษตรอาจจะพอมองเห็นถึงความแตกต่างตรงนี้ได้ ซึ่งเครื่องกรองเกษตรเองก็มีการกรองน้ำอยู่ 2 แบบหลักๆ คือการกรองเกษตรแบบไส้ตะแกรง และ การกรองเกษตรแบบไส้ดิสก์

ความแตกต่างของไส้กรองน้ำที่ใช้ในการกรองน้ำเพื่อการเกษตร
การกรองเกษตรแบบไส้กรองตะแกรง เป็นไส้กรองน้ำที่ช่วยกรองฝุ่นละออง ตะกอน ตะไคร้ และเศษใบไม้ต่างๆ ที่อาจปนมาในน้ำ ราคาไม่แพง มีน้ำหนักเบา ความทนทานน้อยกว่าแบบดิสก์
การกรองเกษตรแบบไส้กรองดิสก์ เป็นไส้กรองน้ำที่ช่วยกรองฝุ่นละออง ตะกอนและตะไคร้น้ำ เหมือนไส้กรองตะแกรง แต่มีความทนทานมากกว่าไส้กรองน้ำแบบตะแกรง มีพื้นที่ในการกรองน้ำมากกว่าและด้วยการ กรองน้ำแบบดิสก์มีไส้กรองน้ำเป็นพลาสติกจึงมีทนทานต่อการขูดขีดตะกอนแข็งๆ ได้

      โดยส่วนใหญ่แล้ว การเกษตรจะสามารถกรองตะกอน หรือสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่ได้ 130 ไมครอน และขนาดของไส้กรองน้ำมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ ½ นิ้ว ถึง 4 นิ้วซึ่งขนาดจะมีผลต่อการไหลของน้ำถ้าขนาดไส้กรองน้ำมีขนาดเล็กก็จะมีอัตราการไหลของน้ำช้ากว่าไส้กรองน้ำขนาดใหญ่ แต่ก็ต้องขึ้นกับความสะอาดของน้ำเช่นถ้าน้ำสกปรกไม่มาก ควรใช้ไส้กรองน้ำที่มีอัตราการไหลของน้ำ 1.5 เท่าของอัตราการจ่ายน้ำที่จุดใช้น้ำ แต่ถ้าน้ำสกปรกมากก็ควรเพิ่มขนาดของไส้กรองน้ำให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีอัตราการไหลของน้ำที่เร็วขึ้นเป็น 2 เท่าของอัตราการจ่ายน้ำที่จุดใช้น้ำ
 

ข้อควรรู้ในการติดตั้งเครื่องกรองเกษตร
ควรติดตั้งเครื่องกรองเกษตรให้ยกสูงจากพื้นเพื่อสะดวกในการถอดเครื่องกรองน้ำมาทำความสะอาด
ควรติดตั้งเครื่องกรองเกษตรไว้ในที่ร่มเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ควรติดตั้งเกจวัดแรงดันน้ำเพื่อดูอัตราความดันของน้ำเพื่อเช็คว่าไส้กรองเกษตรน้ำตันรึยังถ้าแรงดันน้ำเข้ามามีแรงดันที่แตกต่างจากแรงดันน้ำ
ออกมากแสดงว่าไส้กรองน้ำเริ่มอุดตันแล้วควรถอดออกและนำมาทำความสะอาด
ควรติดตั้งข้อต่อแบบยูเนี่ยน หรือยูเนี่ยนวาล์วเพื่อความสะดวกในการถอดออกเพื่อทำความสะอาด
หากต้องการเพิ่มอัตราการไหลของน้ำสามารถติดตั้งเครื่องกรองเกษตรได้แบบขนานซึ่งยังช่วยลดการอุดตันของไส้กรองได้อีกด้วย
 
      หัวใจสำคัญของการกรองน้ำแบบการเกษตรคือความสะอาดของน้ำ เพราะถ้าน้ำสะอาดมากประสิทธิภาพการกรองน้ำก็จะมากเช่นกัน ดังนั้นจึงควรหมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องกรองเกษตร และไส้กรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และเพื่อให้เครื่องกรองเกษตรและระบบการรดน้ำ เช่น มินิสปริงเกอร์, หัวน้ำหยด , หัวพ่นหมอก หรือหัวพ่นละอองน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ การติดตั้งหรือเลือกซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบน้ำเพื่อการเกษตร ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญในการสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร กนกโปรดักส์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบน้ำแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมากกว่า 20 ปี มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้ และกนกโปรดักส์ ยังมีบริการติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตร ออกแบบการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับจนมีการบอกต่อจากลูกค้าสู่ลูกค้า กนกโปรดักส์ต้องการให้เกษตรกรไทย ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ คุ้มค่า ในราคายุติธรรม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้